Política anticorrupció

Definicions

Corrupció: oferir, prometre, concedir, rebre, sol·licitar o acceptar un benefici no justificat, per a un mateix o per a un tercer, per afavorir indegudament un altre en l’adquisició o venda de béns, en la contractació de serveis o en les relacions comercials.

Extorsió: amb ànim de lucre, obligar un altre, amb violència o intimidació, a fer o ometre un acte o negoci jurídic en perjudici del seu patrimoni o del d’un tercer.

Pacte Mundial de Nacions Unides: iniciativa voluntària de civisme empresarial, que demana a les empreses que facin seus, donin suport i duguin a la pràctica un conjunt de valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció, que es materialitzen en 10 principis.

Pagament de facilitació: pagament d’una petita quantitat, fet a funcionaris públics de rang inferior, amb la finalitat que aquests agilitzin o facilitin l’execució de les seves responsabilitats, com ara l’accés a serveis públics, l’obtenció de llicències, etc.

Regal: en sentit ampli, en aquesta política, s’inclou sota aquest concepte el regal pròpiament dit, obsequis, avantatges, favors, disposicions a títol gratuït o qualsevol altre present físic o donació pecuniària.

Suborn: corrompre algú amb regals per aconseguir-ne alguna cosa.

La nostra meta

Okodia té un compromís amb l’estricte compliment de la normativa de prevenció i lluita contra la corrupció i, per fer-ho, desenvolupa els principis recollits en el codi ètic i de conducta i n’estén el compliment no només a tots els treballadors de la companyia, sinó també als seus socis comercials.

Com a defensora del Pacte Mundial de Nacions Unides, Okodia es compromet a complir els 10 principis que estableix aquest pacte, entre els quals hi ha el de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloent-hi l’extorsió i el suborn (principi núm.10).

Com a manifestació del compliment d’aquests principis, l’òrgan d’administració aprova aquesta política, que cal entendre com una eina essencial per evitar que tant Okodia com la resta de persones que entren dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta política incorrin en conductes que puguin ser contràries no només a disposicions normatives, sinó també, si escau, als principis bàsics d’actuació esmentats. Per aquesta raó, aquesta política regula les actuacions, tot indicant aquelles que estan prohibides, tant si es duen a terme directament o indirectament com a través de persones.

Àmbit d’aplicació

Aquesta política és aplicable a Okodia, a tots els seus treballadors, directius i membres de l’òrgan d’administració. Tots l’han de conèixer i complir-la. Okodia promourà que les empreses filials i els proveïdors es regeixin per patrons de conducta i valors anàlegs als que estableix aquesta política.

Acceptació de regals

Només es podran acceptar regals en els supòsits admesos pels usos socials, d’acord amb els criteris següents:

  • No es podran acceptar regals en els supòsits en què, pel seu extraordinari valor o per les circumstàncies en què es fan, es pugui entendre que el motiu o la finalitat excedeix els de la tradicional felicitació, sigui per celebracions tradicionals o per motius personals (onomàstiques, aniversaris, etc.).
  • No es podran acceptar regals oferts per persones o societats quan aquests estiguin incursos en processos de licitació de proveïdors.

En qualsevol cas, el receptor es podrà adreçar al seu superior jeràrquic per consultar-li tots els dubtes que se li plantegin sobre aquesta matèria.

Concessions de regals

No es podrà oferir ni concedir cap mena de regal, la finalitat del qual sigui que la persona destinatària afavoreixi Okodia o la persona que el concedeix, en la contractació de béns o serveis o en la resolució, gestió o tramitació d’expedients o decisions de qualsevol naturalesa.

Es considera adequat oferir regals, obsequis o avantatges a tercers a títol gratuït, sempre que aquests constin en el catàleg aprovat pel departament de Màrqueting.

Extorsions, suborns, pagaments de facilitació, tràfic d’influències, partits polítics i patrocinis

Queden prohibides aquelles conductes que puguin constituir extorsió, suborn o intent de suborn, o pagament de facilitació, fins i tot quan no tinguin el propòsit d’obtenir un benefici indegut.

Igualment, queda prohibida qualsevol activitat que pugui ser constitutiva de tràfic d’influències amb la finalitat d’aconseguir una resolució que, directament o indirectament, pugui comportar un benefici o evitar una pèrdua, sigui a Okodia, a la resta de les persones subjectes o a un tercer.

Okodia complirà en tot moment les normatives nacionals de finançament de partits polítics.

L’activitat de patrocini tindrà com a finalitat la concessió d’ajudes econòmiques als patrocinats per a la realització de les seves activitats esportives, benèfiques, culturals, científiques o d’índole similar a canvi del compromís d’aquests de col·laborar amb l’activitat publicitària d’Okodia.

Canal de denúncies

Si els treballadors tenen constància, dubtes o sospites d’alguna forma de corrupció, ho hauran de comunicar immediatament al seu superior jeràrquic o al responsable de RSC de la companyia.

Les denúncies de les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest política s’hauran de tramitar a través de l’adreça electrònica info@okodia.com, on es preservarà la confidencialitat del remitent. Okodia no tolerarà cap represàlia contra qui, de bona fe, comuniqui fets que puguin constituir un incompliment d’aquesta política. Els treballadors que infringeixin aquestes disposicions quedaran subjectes a les mesures disciplinàries que correspongui, fins i tot, si escau, la finalització del contracte, així com a altres possibles actuacions o sancions legals.

En cas que les denúncies o comunicacions de conductes sospitoses provinguin dels clients, caldrà tramitar-les per correu electrònic a l’adreça info@okodia.com, identificant-hi la persona que comunica la consulta o denúncia, detallant-ne les circumstàncies i aportant, sempre que sigui possible, les proves o indicis que l’avalin. També caldrà identificar-hi el responsable o responsables de la presumpta irregularitat.

    SOL·LICITA JA EL TEU PRESSUPOST
    AQUÍ!