CONDICIONS GENERALS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

Última revisió: 06/07/2023

1.- Objecte
Aquestes Condicions Generals de Prestació de Serveis (en endavant Condicions Generals) s’apliquen a tots els encàrrecs sol·licitats a Okodia SLU (en endavant, Okodia) pel Client i constitueixen un compromís legal de contracte entre el Client i Okodia pel que fa a la realització de serveis de traducció/revisió/localització/maquetació.
En el cas que les parts acordin expressament treballar segons unes condicions particulars, les disposicions d’aquestes condicions particulars prevaldran sobre aquelles que entrin en conflicte amb les Condicions Generals; la resta es mantindran inalterables. La possible invalidesa d’alguna disposició no afectarà la validesa de les restants.
Les condicions generals pròpies del client només regiran després de l’acceptació expressa i per escrit d’Okodia.
Des del primer Encàrrec, s’entendrà que el Client accepta les condicions generals, sense necessitat d’una confirmació posterior, llevat que se’n produís un canvi en el termini establert. En aquest cas, s’han de proporcionar les condicions generals al Client un altre cop perquè les accepti.
L’enviament de Material Original implica l’acceptació per part del Client de totes les condicions generals. L’acceptació del pressupost elaborat per Okodia constitueix la consegüent acceptació de l’encàrrec així com de les condicions generals.

2.- Definicions
– Okodia: es refereix a qualsevol de les marques d’Okodia SLU, així com als seus empleats interns i col·laboradors externs autoritzats.
– Client: es refereix a la persona, empresa, organisme, etc., que contracta o paga la feina, o la persona autoritzada per a la seva representació per una empresa, organisme, etc.
– Traducció: es refereix al trasllat d’un missatge en un Idioma Origen a un altre missatge equivalent en un Idioma Destí, d’acord amb la bona pràctica professional del sector. La tasca de Traducció es lliura de forma escrita i la realitza un únic traductor professional nadiu i inclou una autorevisió pel mateix traductor. No inclou una revisió per part d’un traductor professional diferent. Aquest servei es realitza només d’acord amb la norma ISO 9001 (no ISO 17100).
– Revisió: es refereix a la relectura i repàs d’una Traducció per tal de trobar i corregir possibles incorreccions en l’Idioma Destí respecte de l’Idioma Origen. La tasca de Revisió la realitza un traductor professional diferent del traductor que ha fet la Traducció.
Traducció jurada: es refereix a la traducció, amb caràcter oficial, que inclou tots els requisits formals d’acord amb la legislació vigent. Entre d’altres, s’hi inclou la certificació per part d’un Traductor jurat certificat pel MAEC o l’entitat corresponent en cada cas. El treball de traducció jurada és realitzat per un únic traductor jurat professional i inclou una auto-revisió pel mateix traductor jurat. No inclou cap revisió per part d’un traductor professional diferent.
– Localització: es refereix al trasllat i adaptació a una cultura específica d’un missatge en un Idioma Origen a un altre missatge equivalent en un Idioma Destí, d’acord amb la bona pràctica professional del sector. La tasca de Localització la realitza un únic traductor professional nadiu i inclou una autorevisió pel mateix traductor. No inclou una revisió per part d’un traductor professional diferent.
– Traducció + Revisió: es refereix a la combinació de Traducció i Revisió. Aquest servei es realitza d’acord amb les normes ISO 9001 i ISO 17100.
– Traducció automàtica / IA (sense postedició): es refereix al procés de traducció automàtic que, ajudat per un programari o mitjançant intel·ligència artificial, ofereix una traducció aproximada, és a dir, un text llegible i comprensible, encara que pot tenir errors gramaticals i estilístics. Aquesta traducció no inclou postedició ni cap intervenció humana posterior.
– Postedició de traducció automàtica (Simple): es refereix al procés de traducció automàtic que inclou un pas d’edició humana addicional . L’objectiu d’aquesta edició és obtenir prou qualitat per poder entendre el text en la llengua de destinació. En aquest tipus de postedició s’admet que el text tingui errors sintàctics o semàntics i que les frases a la llengua meta puguin no ser del tot idiomàtiques.
– Postedició de traducció automàtica (Completa): es refereix al procés de traducció automàtic que inclou un pas dedició humana addicional . L’objectiu d’aquesta edició és obtenir una qualitat semblant, encara que lleugerament inferior, a una traducció 100% humana. En aquest tipus de postedició, el resultat ha de ser adequat amb una terminologia i registres estàndard i no ha de contenir errors a nivell sintàctic ni semàntic. S’admet que el resultat final pugui contenir errors d’estil o terminologia específica.
– Maquetació (DTP): es refereix a l’organització en un espai de continguts escrits i gràfics (aspecte gràfic de l’activitat editorial).
Edició de vídeo: es refereix a la substitució d’elements visuals i/o auditius en un vídeo per altres anàlegs, generalment traduïts.
Subtitulació: es refereix al pautat i l’organització en subtítols d’un text escrit.
Locució / Voiceover: es refereix al traspàs d’un text escrit a un text oral en format d’àudio (generalment mp3 o wav)
– Traductor: es refereix al professional empleat intern o col·laborador extern d’Okodia encarregat de dur a terme la Traducció, la Localització, la Revisió o la Postedició de traducció automàtica.
– Traductor jurat: es refereix al professional empleat intern o col·laborador extern d’Okodia encarregat de dur a terme la Traducció jurada. El Traductor jurat està certificat pel MAEC o per l’entitat corresponent en cada cas.
– Maquetador: es refereix al professional empleat intern o col·laborador extern encarregat de dur a terme la Maquetació.
– Idioma Origen: es refereix a l’idioma en què està escrit el Material Original.
– Idioma Destí: es refereix a l’idioma al qual s’ha de traslladar el contingut del Material Original, que resulta en un Material Final.
– Material Original: es refereix als documents i altre material lliurat a Okodia per dur a terme els serveis de traducció/localització/revisió d’acord amb aquestes Condicions.
– Material Final: es refereix a la versió final traduïda/revisada/maquetada del Material Original.
– Urgent: es refereix a aquells encàrrecs el termini de lliurament dels quals és igual o inferior a 24 hores o que impliqui la realització o lliurament en hores nocturnes, dies festius o corresponents al cap de setmana o ponts laborals. El càlcul estarà basat en blocs de 1800 paraules/dia laborable. La tasca de Traducció urgent la realitza un únic traductor professional nadiu i inclou una autorevisió pel mateix traductor. No inclou una revisió per part d’un traductor professional diferent.

3.- Pressupostos
El pressupost sol·licitat pels serveis d’Okodia és gratuït i sense compromís.
En la fase de pressupost, el Client haurà de proporcionar a Okodia la informació necessària per a l’elaboració correcta del pressupost (llengua de traducció, país de destí, format de text, tipus de públic al qual es dirigeix la traducció, termini de lliurament, recompte de paraules o volum de treball, possibles consideracions que calgui tenir en compte, etc.).
El pressupost que Okodia envia al Client inclou:

 • El volum i la unitat de treball, expressat en paraules, hores, pàgines, documents, etc.;
 • El nom de l’ítem de l’encàrrec;
 • El servei (Traducció, Revisió, Traducció + Revisió, Traducció Urgent, Traducció Jurada, Traducció automàtica/IA (amb postedició o sense), Maquetació, Altres…);
 • La combinació lingüística de l’encàrrec, basat en la codificació ISO 639-1, 639-3 o 639-2/639-5;
 • La tarifa unitària i la divisa;
 • El cost total de l’ítem de l’encàrrec;
 • El cost total de l’encàrrec;
 • Descomptes, taxes, impostos. Llevat que s’especifiqui explícitament, els pressupostos no inclouen descomptes, taxes ni impostos, que s’aplicaran a la factura corresponent si escau;
 • La data d’entrega de l’encàrrec;
 • Les condicions i forma de pagament;
 • La validesa del pressupost i altres consideracions específiques del mateix encàrrec.

4.- Preus i tarifes
Llevat d’indicació específica, les tarifes no inclouen taxes, impostos ni reemborsaments per despeses d’expedició, timbres fiscals, manutenció, allotjament, desplaçaments, etc.
Okodia durà a terme el servei estipulat i el facturarà d’acord amb els termes i preus lliurats al pressupost.
Les ofertes promocionals no són acumulables entre si, ni a altres descomptes.
Les ofertes i els pressupostos que es confirmin fora del termini de validesa indicat al pressupost no seran considerats com a vinculants per a Okodia, llevat que s’estipuli el contrari de forma explícita.
Okodia es reserva el dret a modificar els preus i les tarifes així com la data estimada de lliurament que s’hagin indicat en pressupostos previs, després de la recepció i avaluació del Material Original complet. Okodia informarà el Client de qualsevol cost addicional o canvi en les dates de lliurament abans d’iniciar l’Encàrrec.

5.- Comanda
Tots els encàrrecs es confirmaran per escrit a través de correu electrònic o, excepcionalment, per telèfon, i hauran d’anar acompanyats de tota la informació i del material de referència necessari per al desenvolupament correcte del servei sol·licitat (com ara possibles glossaris o terminologia tècnica específica, guies d’estil, imatges, tipus de públic a què es dirigeix el text, país de destinació, etc.). Si el Client no hagués informat Okodia d’algun dels aspectes importants del servei, no tindrà dret a exigir cap tipus de descompte o indemnització respecte a possibles deficiències que se’n derivin.
En el cas que Okodia no rebi la confirmació del pressupost, Okodia es reserva el dret de no començar l’encàrrec. Si la confirmació de l’encàrrec no es rep dins el termini de validesa del pressupost, Okodia es reserva el dret de considerar nul aquest pressupost i de refer un pressupost nou.
En el cas de clients ja existents que no necessiten un pressupost previ —o en cas d’absència de pressupost específic—, totes les comandes es realitzaran segons les tarifes acordades o anteriorment establertes en pressupostos previs de naturalesa similar.
El termini de lliurament especificat al pressupost per a la realització de l’encàrrec començarà a comptar a partir de l’acusament de recepció de l’esmentat pressupost confirmat sempre que Okodia hagi rebut tot el Material Original pels mitjans convinguts. A menys que s’indiqui de forma específica, el termini de lliurament es considerarà el final del dia acordat.

6.- Prestació i formats
El Client declara i garanteix que a) el Material Original és de la seva propietat o té dret a usar-lo o transmetre’l; i b) que la traducció del Material Original i la publicació, distribució, venda o qualsevol altre ús que s’assigni al Material Final no viola cap dels drets d’autor, marques registrades, patents, confidencialitat o altres drets de tercers i que, per tant, s’utilitzarà exclusivament per a fins permesos per la llei.
La Prestació comprèn el servei indicat explícitament en l’apartat Servei del pressupost i el lliurament de l’encàrrec per correu electrònic o mitjançant la forma convinguda en cada cas particular. Tots els encàrrecs es lliuraran en el mateix format que el Material Original sempre que sigui possible i sempre que el Material Original sigui editable. En cas de rebre Material Original no editable, el lliurament de l’encàrrec es realitzarà en un format el més semblant possible al del Material Original. En cas que l’encàrrec, per la seva pròpia naturalesa, requereixi la creació de contingut nou, aquest contingut es lliurarà en el format habitual per al servei sol·licitat d’acord amb les pràctiques habituals del sector.

Com a exemple il·lustratiu, i de forma no exhaustiva, els formats de lliurament al Client es realitzaran de la següent forma en base als formats rebuts o al servei sol·licitat:

El client envia… Okodia lliura…
Word, Excel, PowerPoint i, en general, qualsevol format editable de la suite Microsoft Office El mateix arxiu traduït, en el mateix format* i **
Qualsevol format editable de la suite OpenOffice El mateix arxiu traduït, en el mateix format* i **
Pages, Numbers, Keynote i, en general, qualsevol format editable de la suite ofimàtica de Mac El mateix arxiu traduït, en el format corresponent de Microsoft Office* i **
txt, csv, xliff, po, strings o d’altres formats de text pla El mateix arxiu traduït, en el mateix format
PDF Word (generalment), o el format més semblant possible de la suite Microsoft Office, en text pla, imitant el millor possible la disposició de l’original**
InDesign (idml o indd) El mateix arxiu traduït, en format idml* i **
Illustrator (ai) o Photoshop (psd) Word (generalment), o el format més semblant possible de la suite Microsoft Office, en text pla, imitant el millor possible la disposició de l’original, o arxiu bilingüe amb la traducció
Arxius de vídeo o àudio Arxiu de Word amb el text traduït o transcrit, en funció de la sol·licitud del client (excepte en aquells casos on el client especifica clarament que necessita un servei d’edició de vídeo/locució, etc.).
El cliente demana… Okodia lliura…
Transcripció Arxiu de Word amb el text transcrit
Subtitulació Arxiu de subtítols (normalment .srt)
Incrustació/Cremat de subtítols Arxiu de vídeo original amb els subtítols incorporats sense possibilitat d’eliminar-los/desactivar-los
Voiceover/locució Arxiu d’àudio (normalment .wav)
Maquetació gràfica (DTP) / Edició de vídeo Arxiu similar a l’original on tots els elements han estat ajustats d’acord amb els requisits específics de cada projecte.

* La longitud de la traducció podria variar respecte de la dels textos originals a causa de les pròpies característiques de cada idioma. A menys que s’encarregui específicament el servei de maquetació, Okodia no s’encarregarà d’ajustar la disposició del format com a pas posterior a la traducció.

** Llevat que se sol·liciti explícitament, els pressupostos només es realitzen tenint en compte el text editable (queden exclosos del pressupost elements no editables, com ara imatges). De la mateixa manera, i tret que se sol·liciti explícitament, en els pressupostos no es tenen en compte elements no principals, com notes (Powerpoint o equivalent), comentaris (Word, Excel, PDF o equivalents), etc.

Per encàrrecs que, per les seves característiques i a sol·licitud del Client, requereixin tasques de maquetació, el Client haurà de lliurar els arxius de fonts corresponents juntament amb el Material Original editable. En la fase de correcció de la maquetació serà imprescindible l’establiment d’una comunicació fluïda entre Okodia i el Client, que haurà de romandre localitzable i a disposició d’Okodia per tal de garantir el termini de lliurament acordat.

7.- Terminis de lliurament
El termini de lliurament només serà vinculant després de la confirmació explícita per escrit per part d’Okodia. Les referències horàries corresponen a l’horari peninsular espanyol (CET).
En cas de no poder respectar el termini de lliurament, Okodia informarà el Client en un termini mínim raonable, al més aviat possible, i acordarà amb aquest Client un altre termini de lliurament. Es considera que el lliurament ha tingut lloc quan s’hagi dut a terme de manera demostrable segons la modalitat acordada (de forma física o en format electrònic) i en el lloc concertat. Es considera que no s’ha respectat el termini de lliurament quan el lliurament es retardi més de 24 hores (12 hores per a les traduccions Urgents) i el Client hagi informat de la situació a Okodia de manera demostrable per correu electrònic o telèfon amb antelació suficient.
En cas de retards superiors a 24 hores, i sempre que aquest retard sigui directa i únicament atribuïble a Okodia i que no s’hagi arribat a cap acord de canvi de data de lliurament amb el Client, s’efectuarà un reemborsament, definit entre les parts, d’un import inferior o igual al 100 % de la feina lliurada amb retard.
En cap cas Okodia serà responsable de retards derivats per causes de força major o per circumstàncies no atribuïbles a Okodia, entre els quals s’inclou malaltia, accident o incapacitat temporal de l’equip humà de treball, el mal funcionament del fax, correu electrònic i altres mitjans postals o terrestres no controlats directament per Okodia. Així mateix, Okodia tampoc es responsabilitza per qualsevol retard en el lliurament causa de la demora en el lliurament del Material Original, per no trobar-se en el format correcte o per no haver estat lliurat per part del Client en el termini acordat.

8.- Modificació/cancel·lació de l’encàrrec
8.1.- Modificacions o addicions al material original
En el cas que el client demani fer una modificació o addició al Material Original durant la realització de l’encàrrec, el Client haurà de donar immediatament a Okodia indicacions clares per escrit sobre els canvis que cal fer i de la posició respecte a la còpia prèviament enviada.
A la major brevetat possible, Okodia informarà el Client sobre l’impacte pel que fa a cost i temps requerit per a realitzar les modificacions o addicions al Material Original, que es calcularà sobre la base de la quantitat i naturalesa de les variacions, així com al volum d’encàrrec que ja s’ha completat.
Serà responsabilitat del Client assumir el cost d’aquestes modificacions o addicions.
8.2.- Cancel·lació de l’Encàrrec
En cas d’incompliments per part d’Okodia o per part del Client, les dues parts tindran dret a cancel·lar l’Encàrrec, indicant-ho a l’altra part per escrit. A més, el Client té dret a cancel·lar l’encàrrec en qualsevol moment i per qualsevol causa indicant-ho a Okodia per escrit.
En cas de cancel·lació de l’Encàrrec, el Client estarà obligat a pagar a Okodia el 100 % del cost corresponent als serveis completats en el moment de la cancel·lació de l’Encàrrec. Pel que fa a la part restant de la feina, Okodia es reserva el dret d’aplicar un descompte o facturar l’import total acordat, basant-se treballs de preparació de la part incompleta, al temps i recursos reservats per a la realització de l’encàrrec, costos de lliurament o altres despeses extraordinàries o danys i perjudicis resultants de la cancel·lació.
Okodia s’obligarà a retornar al Client tot el Material Original i les dades rebudes, a més de tot el Material Final existent en el moment de la cancel·lació. Okodia es reserva el dret de conservar el Material Original i el Material Final com a mitjà de garantia per al pagament per part del Client de la quantitat completa del deute.

9.- Qualitat del servei
Excepte en els serveis de Traducció automàtica / IA (amb postedició o sense), Okodia oferirà el servei en base a nivells de qualitat estàndard, amb la màxima fidelitat en relació a l’original, amb una redacció idiomàtica i d’acord amb els usos i pràctiques de la professió, traduint/revisant termes especials d’acord amb el seu significat convencional. Així mateix, Okodia posarà totes les mesures al seu abast per prendre en consideració i integrar en l’Encàrrec els elements d’informació proporcionats pel Client (glossaris, guies d’estil, preferències, abreviatures, etc.).
En cas de serveis de Traducció automàtica / IA (amb postedició o sense), el Client accepta que la qualitat podria ser inferior a la d’un servei de traducció humà, amb possibles errors gramaticals o sintàctics i amb frases no idiomàtiques en la llengua meta, d’acord amb el nivell de postedició ofert.
En tots els casos, Okodia oferirà el servei en els terminis acordats.
Okodia declina tota responsabilitat en cas d’incoherència, ambigüitat, baixa qualitat, errors ortogràfics, inexactitud, incorreccions, etc., en el Material Original. La verificació de la coherència tècnica del Material Original és responsabilitat exclusiva del Client. Okodia farà el possible per corregir aquests defectes en la traducció. No obstant això, el Client accepta el fet que una traducció pot no presentar els mateixos matisos que el text original, de manera que Okodia no assumirà cap responsabilitat pel que fa a qualsevol falta al·legada d’impacte publicitari, comercial, d’imatge, o qualsevol altre tipus de problema derivat dels errors inicials comesos pel Client.
El Client ha d’indicar a Okodia de forma clara i expressa el destí previst per a la traducció; en cas contrari s’entendrà que l’objecte és merament informatiu i de comprensió per al Client. Especialment, el Client haurà d’indicar si la traducció està destinada a formar part de la documentació definitiva per a Concursos i licitacions, Contractes, Patents, Impressió o edició, Publicació electrònica o qualsevol altre destí.
En el cas que l’Encàrrec contractat hagués de destinar-se a un altre fi diferent de l’indicat pel client a l’hora de sol·licitar el pressupost, el Client ha de comunicar a Okodia al més aviat possible perquè autoritzi o confirmi l’adequació de la traducció al seu nou destí.
En cas de desacord sobre la terminologia, Okodia es compromet —donant mostres de tota la bona fe necessària— a intentar trobar la solució que millor s’adapti a les exigències del Client i a efectuar les correccions al més aviat possible, sense que, d’altra banda, hagi de posar-se en dubte el contingut de la totalitat del document. En el cas que el Client no presenti de manera explícita cap reclamació en el moment de la recepció de la traducció, aquesta traducció es considerarà d’acord amb la comanda, tant en termes qualitatius com quantitatius.
En cas de feines qualificades com urgents, Okodia es reserva el dret d’abstenir-se d’efectuar determinades etapes del control de qualitat, per tal de respectar els terminis proposats pel Client. El Client accepta que això podria donar lloc a una disminució de la qualitat de la feina que es lliuri, i amb respecte a la qual no pot fer responsable de cap manera a Okodia.

10.- Reclamacions
El Client haurà de comunicar per escrit a Okodia qualsevol reclamació relacionada amb la Prestació de l’Encàrrec en un termini inferior a trenta (30) dies naturals a partir del Lliurament. Així mateix, el Client haurà de proporcionar arguments sobre el contingut, així com una descripció detallada de la reclamació o dels possibles errors de traducció  (especificats a continuació en el punt 11), fent referència a glossaris, diccionaris, pràctiques habituals del sector, etc.
En cas que la reclamació estigui justificada, Okodia procedirà, sense cap cost extra i en un termini de temps raonable, a la revisió i correcció total o parcial de l’Encàrrec i, en aquest cas, podrà oferir al Client un descompte pels inconvenients ocasionats.
En el cas que el Client no hagués formulat cap reclamació un cop conclòs el termini establert anteriorment, s’entendrà que accepta íntegrament i sense cap reserva el Material Final entregat i Okodia no assumirà cap responsabilitat o obligació per possibles errors de traducció/revisió/localització/maquetació.
Qualsevol reclamació formulada en una data posterior només serà tramitada en el cas que Okodia l’accepti en base a la seva bona voluntat.
Després d’aquest període, Okodia seguirà sent responsable pels errors que el Client demostri que han estat causats de forma intencionada o negligent i que no va poder detectar de forma raonable durant el termini establert després del Lliurament. Okodia quedarà eximit completament d’aquesta responsabilitat un (1) any després de realitzar el lliurament al Client.
El Client atorga plena validesa als registres emmagatzemats en els sistemes d’Okodia relatius a les converses entre Okodia i el Client, llevat de prova en contrari. La presentació d’una reclamació no eximeix el client de la seva obligació de pagament.

S’informa al Client que hi ha fulls oficials de reclamació, accessibles a través d’aquest enllaç.

11.- Errors de traducció

11.1- Serveis de traducció humana:
Es consideraran errors de traducció:
– errors gramaticals i ortogràfics;
– fragments de text no traduïts;
– traduccions el significat de les quals sigui clarament erroni.
No podran considerar-se errors de traducció:
– qüestions estilístiques i de gust;
– discrepàncies derivades de possibles ambigüitats presents en el Material Original;
– desacords relacionats amb la terminologia emprada, llevat que el Client hagi proporcionat informació precisa i indicacions al respecte.

11.2.- Serveis de traducció automàtica:

a) En el cas de traducció automàtica/IA sense postedició no es considerarà cap error de traducció.

b) En el cas de postedició de traducció automàtica simple, es consideraran errors de traducció:
– errors ortogràfics
– falsos sentits/contrasentits/absurditats
– addicions o omissions
No es poden considerar errors de traducció:
– errors gramaticals
– errors en l’ús de les majúscules
– qüestions estilístiques i de gust;
– discrepàncies derivades de possibles ambigüitats presents al Material Original;
– desacords relacionats amb la terminologia emprada

c) En el cas de postedició de traducció automàtica completa , es consideraran errors de traducció:
– errors ortogràfics
– errors gramaticals
– errors en l’ús de les majúscules
– falsos sentits/contrasentits/absurditats
– addicions o omissions
No es poden considerar errors de traducció:
– qüestions estilístiques i de gust;
– discrepàncies derivades de possibles ambigüitats presents al Material Original;
– desacords relacionats amb la terminologia emprada, llevat que el Client hagi proporcionat informació precisa i indicacions al respecte i aquestes puguin ser acceptables per a aquest Servei.

12.- Límits de responsabilitat
Okodia queda eximit de tota responsabilitat en cas d’errors produïts per una terminologia o redacció errònia o ambigua en el Material Original o en les instruccions estipulades. Així mateix, Okodia no es fa responsable de correccions o canvis que el Client o qualsevol altra persona realitzi a l’Encàrrec després del Lliurament.
Okodia és responsable dels danys directes causats al Client per una quantitat econòmica total, com a màxim, de l’import rebut per l’Encàrrec. En qualsevol cas, Okodia no assumeix cap responsabilitat per cap tipus de dany indirecte o com a conseqüència de, ni per qualsevol tipus de dany directe o indirecte derivat de reclamacions fetes contra el Client per terceres parts resultants dels serveis realitzats per Okodia.
Aquesta limitació, però, no és aplicable en casos on Okodia actuï intencionalment amb mala fe o negligència.
El Client es compromet a remetre a Okodia únicament còpies de les dades per tractar; en cap cas (llevat que fos estrictament necessari) enviarà els originals. Okodia no es responsabilitza de la devolució, pèrdua o danys que pateixi el Material Original. En cas que el Material Original lliurat a Okodia sigui únic o valuós, serà responsabilitat del Client adquirir una pòlissa d’assegurances adequada per cobrir possibles danys resultants de la pèrdua o destrucció total o parcial d’aquest material.
Okodia disposa d’una assegurança de responsabilitat civil professional i pot respondre davant de possibles danys amb un màxim de 300 000 euros per sinistre i un màxim de 300 000 euros per any.
Okodia empra programes antivirus i tallafocs per protegir-se de possibles atacs informàtics, però no es fa responsable de perjudicis causats per la possible transmissió al Client de virus, cucs, troians, spyware, etc. El Client té l’obligació de verificar que els fitxers informàtics estan nets de tot tipus de virus o codi nociu abans de l’enviament a Okodia i es compromet així mateix a verificar la netedat i integritat dels fitxers informàtics rebuts d’Okodia abans de fer-los servir. En cas d’infecció dels nostres sistemes informàtics per causes imputables al Client, Okodia es reserva el dret a cancel·lar l’encàrrec de manera total o parcial.

13.- Termes i formes de pagament
El Client que efectua l’Encàrrec (acceptació del pressupost) és el primer i únic responsable final del pagament dels serveis contractats, fins i tot en els supòsits en què aquest no sigui el destinatari final de l’Encàrrec o fes l’encàrrec en nom de tercers.
D’acord amb les condicions establertes en el Pressupost o les condicions particulars amb el Client, Okodia facturarà al Client la quantitat que aquest Client hagi d’abonar per la prestació de l’Encàrrec. En cas que per raons tècniques no fos possible facturar al Client en el període establert, Okodia podrà presentar el cobrament la factura en els següents períodes. Si a causa d’aquest motiu s’arribés a acumular el pagament d’un període de tres mesos o més, el Client podrà optar per fraccionar el pagament de les quantitats pendents en tantes parts com mesos s’hagin acumulat.
Okodia podrà facturar per al cobrament immediat les quantitats meritades quan:

 • es produeixi la suspensió, interrupció o cancel·lació de l’Encàrrec;
 • el Client incompleixi les Condicions Generals o Particulars;
 • en casos de frau o risc d’impagament.

El Client consent que Okodia li emeti les factures corresponents al servei en format electrònic (PDF per correu electrònic). Les factures inclouran els impostos i taxes aplicables d’acord amb la legalitat vigent.
Llevat que les parts acordin un altre termini i forma de pagament, aquest pagament es farà per transferència bancària al compte indicat per Okodia a trenta (30) dies després de l’emissió de la factura (despeses de canvi, de transferència, etc., a càrrec del client).
D’acord amb la Llei espanyola vigent, el termini màxim de pagament és de seixanta (60) dies (excepte modalitats particulars pactades entre les parts), a partir de la data d’emissió de la factura. En cas de retard en els pagaments dels imports que degui el Client en data posterior a la qual s’hagi estipulat en la factura enviada, Okodia podrà decidir, a la seva discreció exclusiva, aplicar penalitats moratòries. La taxa aplicable per al càlcul de les penalitats serà la corresponent al tipus d’interès de demora del 8 % per cada mes de retard en el pagament, aplicat a l’import de la factura, així com una indemnització per despeses administratives i de gestió de 100 euros, d’acord amb l’article 7 de la Llei 3/2004 sobre Morositat. Aquestes penalitats s’aplicaran a partir de l’endemà del de la data d’exigibilitat prevista a la factura i es carregaran automàticament i de ple dret a Okodia, sense que es requereixi per a això cap formalitat o requeriment. Donaran lloc a l’exigibilitat immediata de la totalitat dels imports que el Client pogués deure a Okodia, sense perjudici de qualsevol altra acció que Okodia tingués dret a entaular a aquest respecte contra el Client. En cas de Lliuraments fraccionats, en el moment en què es notifiqui al Client l’incompliment d’un pagament intermedi, Okodia podrà interrompre tota intervenció sobre la prestació que aquest Client li hagi confiat, fins que l’import impagat hagi estat abonat o s’hagi pactat l’aplicació de noves condicions. El recurs a aquesta solució no afectarà cap import degut i no podrà fer incórrer a Okodia en cap responsabilitat de cara al Client o a cap tercer. En cas d’incompliment de les condicions de pagament esmentades més amunt, Okodia es reserva el dret d’anul·lar la realització de les prestacions de serveis que hagi sol·licitat el Client, de suspendre l’execució de les seves obligacions i d’anul·lar els descomptes eventuals que hagi concedit a aquest Client fins al pagament complet degut. Així mateix, en cas que no s’aboni l’import de la factura dins del termini indicat en la Llei espanyola vigent, Okodia es reserva el dret a incloure el seu nom i les dades de la seva empresa en el Registre d’Acceptacions Impagades (RAI).
En cas d’incompliment de les condicions de pagament que precedeixen, Okodia es reserva la possibilitat de suspendre les seves prestacions, sense que el Client pugui fer valer cap recurs a aquest respecte. L’aplicació d’aquesta clàusula no dispensarà el Client del pagament de les factures que deu.

14.- Titularitat, propietat i drets d’ús
Llevat d’indicació expressa, tots els drets de titularitat, ús, explotació i d’autoria romandran en exclusiva possessió d’Okodia fins al moment en què s’efectuï el pagament de l’import total de la factura corresponent a Okodia de conformitat amb les condicions de pagament especificades en el pressupost, a la factura, en les presents condicions generals o les que s’acordin expressament en cada cas. En el moment en què es realitzi el pagament, tots els citats drets seran traspassats de forma automàtica al Client.
El Client reconeix així mateix que les traduccions fetes per Okodia constitueixen documents nous, per tant, els drets d’autor pertanyeran tant a l’autor del document original com a Okodia fins al moment en què es realitzi el pagament estipulat d’acord amb el que s’ha indicat anteriorment. Sense perjudici de l’anterior, en cas de prestacions de caràcter literari o artístic, i sense perjudici dels seus drets patrimonials sobre la seva obra, Okodia es reserva la possibilitat d’exigir que s’esmenti el seu nom en els exemplars o en la publicació fruit de les seves prestacions.
En aquest sentit, qualsevol ús total o parcial d’un encàrrec no abonat en la seva totalitat d’acord amb les corresponents condicions de pagament acordades i acceptades constituirà un supòsit d’ús il·lícit i apropiació indeguda; en aquest cas, Okodia es reserva el dret de reclamar-li el pagament immediat de l’Encàrrec i, si escau, la compensació derivada dels drets d’autor, així com el dret d’actuar contra l’infractor amb tots els mitjans jurídics i administratius al seu abast.
Independentment del que s’ha expressat anteriorment, el Client reconeix que Okodia és el propietari únic i exclusiu de tots els drets relacionats amb a) invencions, metodologia, innovacions, dades, tecnologia, programes i bases de dades usats o desenvolupats en i durant la realització de l’encàrrec per part d’Okodia.

15.- Confidencialitat
Okodia es compromet a respectar la confidencialitat de les informacions que es posin en el seu coneixement, tant abans com durant i després de la realització de la prestació. El material Original es tornarà a client a petició d’ell mateix.
Okodia garanteix que tant els seus empleats com els seus col·laboradors han acceptat expressament i signat una clàusula de confidencialitat, i que treballen d’acord amb el codi deontològic de la seva professió i d’acord amb la bona fe.
Okodia no incorrerà en cap responsabilitat en cas d’intercepció o de desviació de les informacions en ocasió de l’enviament de dades, en concret per Internet o per qualsevol altre mitjà físic. Per tant, el Client haurà d’indicar a Okodia, per anticipat o en el moment de realitzar l’Encàrrec, els mitjans d’enviament que vol que s’utilitzin per garantir la confidencialitat de qualsevol informació sensible.
Abans d’enviar qualsevol document o informació a Okodia per realitzar l’encàrrec, el Client haurà d’assegurar que està autoritzat a aquests efectes. Per això, ha de ser l’autor de l’original o haver obtingut l’autorització prèvia i escrita per a la sol·licitud de l’Encàrrec en qüestió de titular dels drets d’autor sobre els documents. Si no és així, Okodia no incorrerà, de cap manera, en cap responsabilitat si la totalitat o part dels documents que li hagi confiat el Client viola(en) els drets de propietat intel·lectual (o de qualsevol altre tipus) de tercers, o la normativa aplicable. Si és el cas, únicament el Client assumirà els perjudicis i conseqüències financeres eventuals als quals pogués donar lloc la seva negligència.
El Client autoritza Okodia a emmagatzemar i utilitzar el Material Original i el Material Final durant la vigència del contracte amb l’única finalitat de poder prestar els serveis encarregats. Sense el consentiment previ per escrit del Client, Okodia no estarà autoritzat a publicar, divulgar o lliurar cap tipus d’informació confidencial a tercers, amb l’excepció de col·laboradors autoritzats per Okodia, el paper operacional o de consulta dels quals requereixi que se’ls doni accés a aquesta informació per tal de dur a terme l’Encàrrec sol·licitat. Les disposicions d’aquest paràgraf no s’aplicaran quan Okodia sigui requerida per la Llei a comunicar aquesta informació o quan la informació sigui, es derivi o arribi a ser, de domini públic sense que Okodia l’hagi divulgat anteriorment. Així mateix, el Client autoritza a Okodia a realitzar accions comercials o de màrqueting relacionades amb la naturalesa de l’encàrrec sense revelar cap tipus d’informació sensible, confidencial o que pogués malmetre la imatge o ocasionar cap tipus de dany directe o indirecte al Client o als seus clients.
Per a la realització de l’encàrrec, Okodia està autoritzada a contractar i subcontractar a col·laboradors, terceres persones qualificades i traductors/revisors/maquetadors independents, etc. que, al seu torn, estan subjectes a l’obligació de secret professional i confidencialitat. Llevat que s’especifiqui el contrari per escrit, Okodia podrà consultar a experts relacionats amb la temàtica de l’encàrrec per tal de dur a terme amb garanties de qualitat el propi Encàrrec sense revelar informació sensible ni confidencial.
Qualsevol contacte entre el Client i la tercera persona encarregada per part d’Okodia per dur a terme l’encàrrec estarà subjecte a l’aprovació explícita i per escrit d’Okodia. Sense l’aprovació expressa d’Okodia, el Client no estarà autoritzat a posar-se en contacte amb el(s) professional(s) que realitzi(n) l’Encàrrec sol·licitat pel client, ni en l’àmbit d’aquest Encàrrec ni per encàrrecs successius, durant un període de tres (3) anys des de l’últim encàrrec assignat a Okodia.
L’obligació de confidencialitat seguirà sent vàlida un cop conclosa la relació contractual.
Així mateix, llevat que el Client sol·liciti expressament el contrari, el Client autoritza Okodia a revelar la identitat i el logotip del Client entre les referències comercials, documentació comercial i web del grup Okodia, sense que aquesta autorització gratuïta li concedeixi a Okodia cap dret relatiu a la denominació o el logotip del Client, que romanen en tot cas propietat exclusiva del Client.

16.- Protecció de Dades
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, el Client queda informat i presta el seu consentiment, en la mesura que sigui legalment necessari, sobre les circumstàncies següents:

 • Les seves dades personals seran incorporades i tractades als fitxers de dades personals de què és titular i responsable Okodia, amb la finalitat de gestionar el servei contractat, per al seu ús intern, oferta i realització d’operacions, així com per a la gestió administrativa, econòmica i comptable derivada de la prestació d’aquest servei.
 • Okodia podrà comunicar o cedir les seves dades a altres entitats relacionades amb la prestació de serveis de l’entitat o auxiliars, per a les finalitats indicades (com ara col·laboradors, entitats financeres, assessories, etc.), en els termes que preveu la Llei.
 • El Client pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la legislació vigent, dirigint-se per qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció davant Okodia en el seu domicili social.

Així mateix, d’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE), Okodia informa el Client de la intenció d’enviar comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Si no vols que les seves dades siguin tractades per a la finalitat aquí descrita, pot indicar-ho per escrit en qualsevol de les comunicacions amb Okodia.

17.- Modificacions de les Condicions Generals de Prestació de Serveis
Okodia es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís les seves Condicions Generals de Prestació de Serveis. Així mateix, es compromet a mantenir accessibles al Client les Condicions Generals i actualitzades a través de la pàgina web. Qualsevol versió nova de les condicions generals de contractació invalida les elaborades en dates anteriors.

18.- Domicili i notificacions
El domicili d’Okodia SLU és C/Núria 57, 08191 Rubí, Espanya i, a efectes de notificacions, es disposa de l’Apt. de correus 37007, 08011 Barcelona. Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 42860, Foli 153, Full B 416235, Inscripció 1 – CIF ES-B65659963.
A l’efecte de notificacions, es considerarà domicili del Client el que consti a la fitxa de Client amb Okodia, d’acord amb les dades facilitades pel personal autoritzat pel Client.

19.- Legislació aplicable i jurisdicció
Les Condicions Generals de Prestació de Serveis es regiran per la legislació espanyola. Okodia, el seu titular legítim i el client, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

  SOL·LICITA JA EL TEU PRESSUPOST
  AQUÍ!