Codi ètic i de conducta

1. Objecte
Aquest codi té per objecte reflectir els valors corporatius i els principis bàsics que han de guiar l’actuació d’Okodia i de les persones que l’integrem. El codi ètic i de conducta d’Okodia pretén desenvolupar els models i les pautes de comportament professional, ètic i socialment responsable que han de guiar totes les persones que componen Okodia en l’exercici de la seva activitat.

2. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquest codi inclou totes les persones que integren Okodia:

  • Membres de l’òrgan d’administració
  • Personal directiu
  • Tota la plantilla

3. Els nostres valors
a. Independència respecte de qualsevol persona, entitat, grup o poder de qualsevol mena.

b. Integritat. Les persones que formem Okodia assumim la responsabilitat d’actuar amb integritat mitjançant un comportament honest, digne i ètic, que generi confiança en la nostra empresa sobre la base de la transparència en la gestió i en la comunicació que transmetem als nostres grups d’interès.

c. Innovació. Okodia és una empresa que aposta per la millora contínua i la innovació tecnològica.

d. Gestió basada en criteris estrictament professionals i tècnics, i que eviti els conflictes d’interès.

e. Respecte pel medi ambient. Per a Okodia és prioritari el respecte i el compromís amb el medi ambient i, per això, minimitzem l’impacte ambiental de les nostres actuacions i contribuïm a la preservació i conservació de la biodiversitat.

f. Persones. L’actiu principal d’Okodia són els seus treballadors i, per això, aposta per unes relacions laborals adequades i estables en un marc d’igualtat d’oportunitats.

4. Codi ètic i de conducta
a. Principis bàsics de comportament

1. Respecte a la legalitat: Totes les persones que treballen a Okodia han de mantenir, en el desenvolupament de les seves activitats professionals, un estricte respecte a la normativa legal vigent.

2. Integritat ètica: La integritat personal i l’ètica professional són actius molt valuosos per a Okodia i, per això, cal que les persones exerceixin la seva activitat de manera objectiva i professional.

3. Respecte als drets humans: Les actuacions d’Okodia i de les persones que la componen han de guardar un escrupolós respecte als drets humans i les llibertats públiques inclosos en la Declaració Universal dels Drets Humans.

b. Relació amb i entre persones
4.2.1. Entorn de treball i respecte a les persones: Okodia s’esforça per crear uns entorns de treball on imperi la confiança i el respecte a la dignitat de les persones, la cordialitat i l’esforç del treball en equip. Okodia prohibeix expressament qualsevol abús d’autoritat, així com qualsevol conducta que pugui generar un entorn de treball intimidatori i hostil. Cada un dels integrants d’Okodia ha de contribuir a mantenir un ambient de treball agradable, gratificant i segur, que animi les persones a donar el millor de si mateixes. Per tant, tots els empleats tenen l’obligació i la responsabilitat de tractar de manera respectuosa els seus companys, superiors i subordinats i han de contribuir a mantenir uns entorns laborals lliures d’assetjament.

4.2.2. Drets laborals: Okodia està compromesa amb la defensa, el respecte i la protecció dels drets laborals bàsics i dels drets humans i les llibertats públiques reconegudes en la Declaració Universal dels Drets Humans, així com en els deu principis continguts en el Pacte Mundial de Nacions Unides. A aquest efecte, Okodia no ocupa, ni directament ni indirectament, mà d’obra infantil ni persones que facin treballs forçats.

4.2.3. Igualtat d’oportunitats i no-discriminació: Okodia garanteix la igualtat d’oportunitats i es compromet a posar els mitjans per ajudar tota la plantilla en el seu desenvolupament professional i personal. Així mateix, no permet cap mena de discriminació per motius de gènere, raça, orientació sexual, creences religioses, opinions públiques, nacionalitat, origen social, discapacitat o qualsevol altra circumstància susceptible de ser font de discriminació.

4.2.4. Conciliació de la vida laboral i personal: Okodia considera que el desenvolupament integral dels seus treballadors és positiu tant per a ells com per a l’empresa i, per això, fomenta mesures encaminades a aconseguir un equilibri entre les responsabilitats familiars/personals i professionals dels seus treballadors.

4.2.5. Prevenció de riscos laborals: Okodia entén la seguretat i la salut laboral del seu personal com una condició fonamental per aconseguir un entorn de treball confortable i segur, i la millora permanent de les condicions de treball és un objectiu prioritari. Per aquest motiu, tota la plantilla ha de conèixer i complir rigorosament les normes de seguretat i salut establertes en l’empresa i tots els empleats tenen el dret i el deure de comunicar qualsevol situació que posi en perill la seguretat i la salut dels treballadors.

4.2.6. Confidencialitat: Amb caràcter general, totes les persones subjectes a aquest codi han de guardar secret professional sobre les dades o la informació no públiques que coneguin arran del desenvolupament de la seva activitat professional.

4.3 Relacions amb tercers
4.3.1. Marca i imatge de l’empresa: Okodia considera que entre els seus actius més importants hi ha la seva marca, la seva imatge i la seva reputació corporativa i, per això, tots els seus empleats han de vetllar perquè el seu comportament no danyi la imatge i la reputació d’Okodia.

4.3.2. Qualitat del servei, atenció al client i competència lleial: Okodia es preocupa permanentment per millorar la seva oferta i la qualitat dels seus productes i serveis, així com per establir relacions de confiança i respecte mutu amb els clients. Per respecte als clients, Okodia manifesta el seu compromís de competir en el mercat de manera activa però lleial, tot respectant les normes de lliure mercat i de defensa de la competència establertes a aquest efecte.

4.3.3. Relació amb proveïdors: Tots els processos per a la selecció d’empreses proveïdores es desenvolupen en termes d’imparcialitat i objectivitat. No es podran establir relacions amb proveïdors que infringeixin la llei o els principis bàsics continguts en aquest codi ètic.

4.3.4. Conflictes d’interessos: Okodia considera la lleialtat com un valor essencial, la qual, tanmateix, és compatible amb la possibilitat que tots els empleats puguin dur a terme altres activitats empresarials o professionals, sempre que siguin legals i no entrin en conflicte amb les seves responsabilitats com a treballadors d’Okodia.

4.3.5. Protecció del medi ambient: Okodia és una empresa molt compromesa amb la protecció i el respecte al medi ambient i, per la seva banda, tot el personal ha de protegir i respectar el medi ambient i minimitzar els impactes ambientals negatius, treballar amb la màxima eficiència energètica i respectar la preservació de la biodiversitat.

4.3.6. Anticorrupció i suborn: Okodia està en contra de pràctiques no ètiques dirigides a influir de manera inadequada sobre l’actuació i la voluntat de les persones per obtenir avantatges. Per tant, cap empleat no ha d’admetre ni practicar suborns, ni oferir beneficis en profit de tercers que estiguin al servei de qualsevol organització (pública o privada) per obtenir avantatges o fer negocis, sigui quina en sigui la naturalesa, i ha de denunciar, pels canals establerts, tots els usos de corrupció de què tingui coneixement, tal com estableix la política anticorrupció de la companyia.

5. Compliment del codi ètic i de conducta
Els principis i criteris d’actuació que conté aquest codi ètic i de conducta són de compliment obligat. Per garantir l’aplicació del codi, així com la supervisió i el control del seu compliment, es constituirà un Comitè d’ètica, que actuarà com a òrgan de gestió, consulta i atenció de dubtes sobre el contingut, gestionat pel responsable de RSC d’Okodia.

El responsable de RSC serà competent per rebre informacions i denúncies relacionades amb infraccions del codi, en les quals es garantirà la confidencialitat de totes les persones que utilitzin el procediment establert per a la comunicació de denúncies, que serà l’adreça electrònica info@okodia.com. De la mateixa manera, les denúncies que es tramitin es tractaran per part del Comitè del codi ètic i de conducta mitjançant una anàlisi exhaustiva dels possibles incompliments del codi i el respecte a les persones presumptament implicades en aquests.

Les decisions del Comitè d’ètica són vinculants per a l’empresa i per a tots els empleats afectats. L’incompliment de qualsevol dels criteris d’actuació continguts en aquest codi ètic i de conducta serà sancionat d’acord amb el règim disciplinari vigent, sens perjudici de qualsevol altra responsabilitat en què pugui haver incorregut l’infractor.

    SOL·LICITA JA EL TEU PRESSUPOST
    AQUÍ!